ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografischewerken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaardenzijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdtevan het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2
Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2
Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3
Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4
Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1
De Fotograaf heeft het rechtom alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2
Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie
8.1
Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mailen voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2
Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3
Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4
Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1
Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2
Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1
De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2
De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3
Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1
De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2
De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3
De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4
Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts-en forumkeuze
13.1
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2
Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Rachel de Liefde Fotografie © DuPho. Augustus 2016Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

 

Algemene voorwaarden workshop / curcus / masterclass

Hoe gaan we met elkaar om?

 1. Wij hebben de locatie met veel zorg uitgekozen. Deze zijn rookvrij. Alcohol en drugs gebruik tijdens een FotoCursus zijn niet toegestaan.
 2. Rachel de Liefde Fotografie en gasten zijn respectvol naar de omgeving, elkaar en andere gasten ongeacht religie, emotionele ontwikkeling, opvattingen en ideeën.
 3. Heldere Privacy

  Ik verkoop je gegevens niet. Ik bewaar niets langer dan nodig is en enkel: a. om je een goede beleving te kunnen bieden. Bijvoorbeeld als je iemand in je gezelschap in het zonnetje wilt zetten. b. omdat we het wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor de boekhouding/belastingdienst zoals bij facturen.

  Beeldmateriaal

  Om de cursussen mogelijk te maken, is het voor mij belangrijk dat we kunnen laten zien wat ik doe.  Als je deelneemt aan een van de cursussen kun je worden vastgelegd op beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor promotie. Wil je dit niet, meld dit dan bij degene die de opnames maakt – dan houd ik daar rekening mee.

 

Boekings-annuleringsvoorwaarden

 1. Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de betaling van de door u gekozen FotoCurus.
 2. Bij inschrijving ontvangt u een bevestiging met daarbij een factuur of u ontvangt een link naar de site waar u uw inschrijving kan voldoen. Deze dient u uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit te betalen. Wanneer u zich aanmeld minder dan 10 dagen voor aanvang van de activiteit dient u het bedrag per omgaande te betalen. Bij niet tijdig betalen heeft Rachel de Liefde Fotografie het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van haar betalingsverplichting.
 3. Rachel de Liefde Fotografie behoudt het recht een Fotocursus of excursie te annuleren wanneer daartoe goede redenen bestaan waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of overmacht. Wanneer een Fotocursus of excursie door Rachel de Liefde Fotografie  is geannuleerd kunt u kiezen voor een andere beschikbare datum of kiest u voor restitutie van het reeds betaalde bedrag binnen 5 dagen. De deelnemer heeft geen rechten op andere compensatie of schadevergoedingen.
 4. Annuleren of wijzigen van de inschrijving die door de deelnemer zelf worden gedaan zijn de volgende wijziging en/of annuleringskosten verschuldigd:
 • Bij annuleringen tot de 90ste kalenderdag voor de vertrekdag: worden
 • alleen administratie kosten van € 25,- in rekening gebracht.
 • Bij annuleren vanaf de 90ste dag tot de 28ste dag kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag (exclusief): 90% van de reissom.
 • Bij annuleren op de vertrekdag of later: de volledige reissom
 • Bij wijziging van de inschrijving: € 25,- administratie kosten.
 1. Bij annuleren is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Rachel de Liefde Fotografie op tijd en in goede orde is ontvangen.
 2. Wanneer een deelnemer niet in staat is de door haar gekozen FotoCursus of excursie bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de andere deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang is doorgeven aan Rachel de Liefde Fotografie.
 3. Rachel de Liefde Fotografie heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een FotoCursus of excursie.
 4. Deelnemers die zich niet aan de regels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel op de locatie of van Rachel de Liefde Fotografie niet opvolgen kunnen uit de FotoCursus of excursie worden verwijderd. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
 5. Deelnemen aan FotoCursus of excursie is geheel op eigen risico. Rachel de Liefde Fotografie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteit van de deelnemer, noch voor het verlies of beschadiging van eigendommen.
 6. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Rachel de Liefde Fotografie, is iedere aansprakelijkheid van Rachel de Liefde Fotografie voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten.
  Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij Rachel de Liefde Fotografie meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.
 7. Eventuele aansprakelijkheid van Rachel de Liefde Fotografie is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Rachel de Liefde Fotografie wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.
 8. Ten aanzien van producten en diensten die Rachel de Liefde Fotografie van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.
 9. Het delen van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord tijdens en over de cursus (foto, film, video, tape, tekst) waar deelnemers of Rachel de Liefde Fotografie op voorkomen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Rachel de Liefde Fotografie.
 10. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. De Indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 11. Cadeaubonnen, kortingsacties, vroegboekkorting of andere (kortings) acties zijn niet samen te combineren. 1 Cadeaubon is geldig per persoon per boeking.

Rachel de Liefde fotografie